GEODEZJA Strona główna

GEODEZJA

Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


Usługi geodezyjne

SKALAR

Waldemar Wrześniewski

ul. Długa 30D9
84-240 Reda
­

skalar@post.pl

tel.: 602 475 855

NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

Wadium

Ogłaszający przetarg (zamawiający) żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach, w wysokości od 0,5% do 3% wartości zamówienia przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w gotówce w kasie zamawiającego. Zamawiający zwraca bezzwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

  • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  • który został wykluczony z postępowania;
  • którego oferta została odrzucona.
Ponadto wadium zwraca się niezwłocznie po unieważnieniu postępowania, podpisaniu umowy na realizację zadania i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

drukuj stronę   2008-03-19