nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z pomocy na zalesianie
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z pomocy na zalesianie

Bardzo często posiadane grunty rolne nie nadają się pod uprawę. Z tego powodu warto pomyśleć o ich zalesieniu. Rolnicy mogą uzyskać pomoc finansową na realizację tego przedsięwzięcia. Aby ją otrzymać, a później nie stracić, należy spełnić określone w przepisach warunki.

 

Czy premię pielęgnacyjną będę dostawać przez 15 lat

 

Zastanawiam się nad zalesieniem posiadanych gruntów rolnych. Wiem, że można otrzymać pomoc finansową na jego realizację. Słyszałam, że także później rolnicy otrzymują dodatkowe świadczenia za zajmowanie się uprawą leśną. Czy to prawda, że taką premię pielęgnacyjną można otrzymywać przez 15 lat?

 

Nie

 

Premia pielęgnacyjna należy do świadczeń, które rolnik może otrzymywać przez pięć lat, licząc od wykonania zalesienia.

 

W ramach pomocy finansowej na zalesianie wyróżnia się trzy rodzaje płatności. Pierwsza z nich to tzw. wsparcie na zalesienie. Stanowi ono jednorazową, zryczałtowaną płatność za poniesione koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów. Jest ono wypłacane w pierwszym roku po dniu wykonania zalesienia.

 

Drugi rodzaj świadczeń to premia pielęgnacyjna, czyli zryczałtowana płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych, również w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów. Można ją otrzymywać co roku przez pięć lat, począwszy od dnia wykonania zalesienia.

 

Poza tym można otrzymać jeszcze premię zalesieniową, która ma zrekompensować utracone dochody w związku z przeznaczeniem gruntów rolnych na grunty leśne (w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów). Jest ona wypłacana co roku przez 15 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia. Wysokość tej premii jest uzależniona od wysokości dochodów z rolnictwa uzyskanych przez osobę zainteresowaną jej otrzymywaniem. Muszą one stanowić co najmniej 20 proc. jej wszystkich dochodów.

 

Podstawa prawna

 

■ Par. 7 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786).

 

Czy nabywca gruntu może uzyskać płatności

 

Rozważam propozycję zakupu gruntu, który dwa lata temu został zalesiony. Nie zamierzam likwidować tej uprawy leśnej i wydaje mi się, że spełniam warunki do otrzymywania premii pielęgnacyjnej oraz zalesieniowej. Czy nabywca zalesionego gruntu może mieć prawo do tego rodzaju płatności?

 

Tak

 

Osoby kupujące zalesiany grunt mogą otrzymywać pomoc finansową w związku z kontynuacją tego przedsięwzięcia. Jeśli czytelnik rzeczywiście spełnia warunki wymagane przy przyznawaniu pomocy finansowej na zalesianie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ją dostanie.

 

W przepisach jest mowa o dwóch sytuacjach, tzn. takich, kiedy sprzedaż zalesianego gruntu ma miejsce już w okresie od dnia złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie. Wówczas rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy. Przepisy odnoszą się również do sytuacji, gdy przeniesienie własności lub współwłasności gruntów objętych wnioskiem o pomoc nastąpiło po dniu wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie.

 

W obu tych przypadkach przyznanie pomocy finansowej nie odbywa się automatycznie. Nabywcy zainteresowani jej otrzymaniem powinni w terminie 35 dni od dnia przeniesienia własności lub współwłasności tych gruntów złożyć wniosek o pomoc do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poza tym muszą zobowiązać się do kontynuowania realizacji zalesiania. Powinni również wykazać, że uzyskują co najmniej 20 proc. dochodów z rolnictwa. Jest to istotne szczególnie w zakresie ustalania prawa do premii zalesieniowej.

 

Do wniosku należy dołączyć umowę sprzedaży lub inną umowę, w wyniku której została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc. Można też przedstawić kopię takiej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Trzeba również przygotować dokumenty dotyczące uzyskiwanych dochodów oraz kopię części mapy ewidencji gruntów uwzględniającą zalesianą nieruchomość.

 

Podstawa prawna

 

■ Par. 15 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786).

 

Czy należy poczekać na postanowienie sądu

 

Kilka tygodni temu zmarł mój wuj, który zostawił mi w spadku kilka hektarów zalesionych w tym roku gruntów rolnych. Złożył wniosek w sprawie przyznania płatności z tym związanych. Wiem, że ja też spełniam warunki wymagane przy ich przyznawaniu. Chciałbym jak najszybciej nabyć do nich prawo. Kiedy mogę złożyć wniosek w tej sprawie? Czy muszę czekać na postanowienie w sprawie nabycia spadku? Obawiam się, że to może długo potrwać.

 

Tak

 

W sytuacji gdy spadkobiercą jest bratanek czy też siostrzeniec osoby uprawnionej do otrzymywania płatności za zalesianie, musi on dysponować prawomocnym postanowieniem w sprawie nabycia spadku, które powinien dołączyć do wniosku o przyznanie płatności.

 

Z obowiązujących przepisów wynika, że w przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o pomoc finansową obejmującą grunty stanowiące jego własność lub współwłasność, płatność przysługuje rolnikowi, który nabędzie w wyniku dziedziczenia własność lub współwłasność tych gruntów. Taki spadkobierca powinien złożyć stosowny wniosek w tej sprawie do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy to zrobić w terminie 35 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jedynie małżonek zmarłego rolnika, który złożył wniosek o pomoc, obejmujący grunty stanowiące własność tego małżonka, nie musi czekać na postanowienie sądu w sprawie nabycia spadku. Dla niego ten termin liczy się od dnia śmierci tego rolnika. W takiej sytuacji małżonek zmarłego rolnika musi przedstawić odpis skrócony aktu zgonu.

 

Podstawa prawna

 

■ Par. 16 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786).

 

Czy trzeba będzie zwrócić płatności

 

Trzy lata temu zdecydowałem się na zalesienie należącego do mnie gruntu rolnego. Spełniłem określone w przepisach warunki i otrzymałem pieniądze z tym związane. Teraz zastanawiam się nad innym, bardziej korzystnym finansowo, wykorzystaniem tej nieruchomości. Czy w przypadku gdy zrezygnuję na tym etapie z kontynuacji zalesiania, to będę musiał zwracać otrzymane wcześniej pieniądze?

 

Tak

 

Osoby, które skorzystały z pomocy finansowej na zalesianie, a następnie rezygnują z realizacji tego przedsięwzięcia, muszą liczyć się z obowiązkiem zwrotu otrzymanych świadczeń.

 

Rolnik musi zwrócić wsparcie na zalesienie i premię pielęgnacyjną za dany rok kalendarzowy, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że nie ma dowodów zakupu sadzonek i repelentów czy też plan zalesiania nie jest realizowany. Tak więc zaniedbywanie założonej uprawy leśnej może skutkować obowiązkiem zwrotu części niektórych płatności. Przykładowo, za niestosowanie indywidualnych środków ochrony roślin na założonej uprawie, zgodnie z planem zalesiania, grozi utrata 50 proc. premii pielęgnacyjnej. Trochę niższa kara może spotkać osoby, które nie usuwają roślinności zagłuszającej sadzonki. W takich przypadkach zwrot może obejmować 25 proc. premii pielęgnacyjnej.

 

Aby nie stracić pomocy na zalesianie, trzeba również pamiętać o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny najpóźniej w piątym roku realizacji planu zalesienia. Obowiązek zwrotu pomocy powstaje także wtedy, gdy uprawa leśna zostanie zlikwidowana przed upływem 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, gdy grunty zalesione zostaną wywłaszczone, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, albo dokonano scalenia gruntów objętych zobowiązaniem.

 

Także sprzedaż czy też darowizna zalesianego gruntu rolnego może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy finansowej. W takich sytuacjach duże znaczenie ma osoba nabywcy i jej plany co do nabywanej nieruchomości. Jeśli bowiem własność lub współwłasność wszystkich gruntów objętych wnioskiem o płatności albo ich części zostanie przeniesiona na rzecz innego rolnika w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, a rolnik, który przejął własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc, nie spełnił określonych w przepisach warunków, należy oddać uzyskaną wcześniej pomoc finansową.

 

Obowiązek zwrotu wsparcia na zalesienie może też dotyczyć jego części przeznaczonej na ogrodzenie uprawy leśnej. Dzieje się tak wtedy, gdy osoba, która je otrzymała, nie wykona tego ogrodzenia, a obowiązek jego wykonania wynika z planu zalesienia.

 

Lepiej więc wywiązać się z wszystkich zobowiązań przyjętych w związku z korzystaniem z płatności na zalesianie. W przeciwnym razie trzeba będzie ponieść dotkliwe konsekwencje niezachowania określonych w przepisach warunków.

 

Podstawa prawna

 

■ Par. 18 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786).

 

Czy odległość powinna wynosić trzy metry

 

Mam zamiar zalesić należący do mnie grunt. Chciałbym postąpić zgodnie z obowiązującymi zasadami, tak by później sąsiedzi nie mieli do mnie pretensji. W jakiej odległości od granicy sąsiadującej łąki powinienem posadzić drzewa iglaste? Czy wystarczą 3 metry?

 

Tak

 

W takim przypadku wystarczy 3-metrowa odległość, ponieważ grunt należący do sąsiada ma charakter łąki. Inaczej byłoby w sytuacji, gdy po sąsiedzku rósłby las. Wówczas mogłaby być jeszcze krótsza. Stosownie do postanowień obowiązujących w tym zakresie przepisów rolnik zakłada uprawę leśną w odległości co najmniej 1,5 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego jako grunt leśny albo 3 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego jako grunt rolny, stanowiących własność sąsiada. Można więc stwierdzić, że w sytuacji gdy nasz czytelnik w ramach zalesiania posadzi drzewa w odległość 3 m od gruntu sąsiada, to zachowa określone w przepisach normy.

 

Podstawa prawna

 

■ Par. 11 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786).

 

Czy wlicza się dochody z działów specjalnych

 

Myślę o zalesianiu posiadanego gruntu rolnego. Jednak mogę mieć kłopoty z wykazaniem odpowiedniej kwoty dochodów z rolnictwa. Czy przy ich obliczaniu bierze się pod uwagę dochody z działów specjalnych produkcji rolnej? Chciałbym bowiem otrzymywać także premię zalesieniową.

 

Tak

 

Premia zalesieniowa jest przyznawana rolnikom, którzy uzyskują co najmniej 20 proc. dochodów z rolnictwa. Jest to pewne minimum, które musi być zachowane. Do tego rodzaju dochodów zalicza się również dochody, których źródłem jest prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc finansową.

 

Podstawa prawna

 

■ Par. 13 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786).

 

Źródło: Gazeta Prawna    

drukuj stronę   2007-11-14