nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Potrzebny wpis w księdze wieczystej
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Potrzebny wpis w księdze wieczystej

Żeby wierzyciel, który przyłączył się do postępowania egzekucyjnego, mógł skutecznie powoływać się na skutki zajęcia nieruchomości, potrzebne jest dokonanie wpisu o przyłączeniu do księgi wieczystej lub złożenie wniosku do zbioru dokumentów.

 

ORZECZENIE

 

Komornik sądu rejonowego prowadził egzekucję z zabudowanej nieruchomości na rzecz Banku Przemysłowo-Handlowego. Do postępowania egzekucyjnego przyłączyła się jedna z fabryk mebli. Na wniosek banku sąd dokonał wpisu o wszczęciu egzekucji w księdze wieczystej, a oddalił wniosek fabryki mebli. Stwierdził, że zgodnie z art. 924 i 927 kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel przyłączający się do toczącego się postępowania egzekucyjnego ma te same prawa co pierwszy wierzyciel i nie może żądać powtórzenia czynności.

 

Zwolnienie spod egzekucji

 

Sporną nieruchomość nabyła Teresa W. i spłaciła należność wobec banku. Następnie wystąpiła do sądu przeciwko fabryce o zwolnienie nieruchomości spod egzekucji, twierdząc, że nie wiedziała o przyłączeniu się fabryki do postępowania.

 

Sąd I instancji oddalił powództwo. Uznał, że skutki zajęcia nieruchomości, dokonanego w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na wniosek banku, objęły także fabrykę jako wierzyciela, który przyłączył się do postępowania. Powódka wniosła apelację. Sąd II instancji powziął wątpliwości, które przedstawił do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Chodziło o to, czy dla wywołania skutków prawnych wobec osoby trzeciej, wynikających z k.p.c. w stosunku do kolejnego wierzyciela, który skierował egzekucję do nieruchomości już po jej zajęciu, niezbędne jest ujawnienie w księdze wieczystej wzmianki o przyłączeniu się do egzekucji.

 

Skład trzech sędziów Sądu Najwyższego zagadnienie to przedstawił składowi siedmiu sędziów SN.

 

Zdaniem Sądu Najwyższego

 

W uchwale z 17 czerwca 2003 r. (III CZP 31/03) SN stwierdził, że w razie przyłączenia się kolejnego wierzyciela do wszczętego już postępowania egzekucyjnego komornik ani kolejny wierzyciel nie mogą żądać powtórzenia wpisu o wszczęciu egzekucji. Skutki wpisu, dokonanego na wniosek pierwszego wierzyciela, obejmują każdego wierzyciela przyłączającego się do egzekucji. Jednak w uchwale z 16 marca 2006 r. (III CZP 16/06) wyraził pogląd przeciwny, powołując się przede wszystkim na par. 42 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów (Dz.U. nr 102, poz. 1122 ze zm.).

 

Skład siedmiu sędziów SN podjął 6 listopada następującą uchwałę: Wierzyciel, który przyłączył się do postępowania egzekucyjnego, może powoływać się wobec osoby trzeciej na skutki zajęcia nieruchomości tylko wtedy, gdy dokonano w księdze wieczystej wpisu o przyłączeniu lub złożono wniosek do zbioru dokumentów. Nie jest to potrzebne tylko wtedy, gdy osoba trzecia wiedziała o przyłączeniu.

 

Sygn. akt III CZP 93/07

 

WPIS DO KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

W dziale III księgi wieczystej wpisuje się zmiany praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń, a w szczególności zmiany pierwszeństwa, późniejszego łącznego obciążenia prawem innej nieruchomości, przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej, przyłączenia się kolejnego wierzyciela do toczącej się egzekucji (par. 42 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra sprawiedliwości).

 

Źródło: Gazeta Prawna

drukuj stronę   2007-11-14