nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Podatek przy sprzedaży majątku
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Podatek przy sprzedaży majątku

Jeśli wydatek na zakup środków trwałych lub wyposażenia o wartości ponad 1,5 tys. zł wliczono w koszty działalności lub podlegał on amortyzacji, zbywając ten składnik majątku, trzeba zapłacić podatek od dochodu lub przychodu.

U ryczałtowców operacja zbycia składników majątku lub wyposażenia powinna być zaksięgowana w ewidencji przychodów pod datą zbycia. W zależności od tego, czy składnik majątku stanowi ruchomość czy nie, przychód podlega 1,5- lub 10-proc. ryczałtowi. Zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt 5 lit. f) ustawy o podatku ryczałtowym stawką 1,5-proc. objęty jest przychód z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa jest niższa niż 1,5 tys. zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej. Dzieje się tak nawet wtedy, kiedy rzeczy te przed zbyciem zostały wycofane z działalności, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany a dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Na podstawie art. 12 ust. 10 ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, nieujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności bez względu na okres ich nabycia ryczałt wynosi 10 proc. przychodu, nawet jeśli przed zbyciem zostały wycofane z działalności, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Jedynie przy zbyciu lokalu o charakterze mieszkalnym, nawet gdy był on składnikiem majątku firmy, stosuje się zasady identyczne jak przy sprzedaży mieszkań i innych nieruchomości w obrocie cywilnym, a więc podatek dochodowy w wysokości 19 proc. dla takich składników majątku nabytych po 1 stycznia 2007 r. oraz zryczałtowany 10-proc. podatek od przychodu ze zbycia, jeśli nie upłynęło pięć lat od nabycia, a nabycie nastąpiło do końca minionego roku.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają dochody z działalności na zasadach ogólnych, mają prawo do pomniejszenia przychodów ze sprzedaży składników majątku o koszty. Kosztem takim jest m.in. zaktualizowana wartość środka trwałego. Tą zaś jest różnica między wartością początkową a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Dochód podlega opodatkowaniu według takich samych reguł jak standardowe dochody z działalności albo według stawki 19-proc. PIT, gdy przedsiębiorca wybrał podatek liniowy, albo po zsumowaniu z innymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu na tych zasadach według skali podatkowej.

Jedyny wyjątek, podobnie jak u ryczałtowców, dotyczy odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Jest ono opodatkowane według reguł jak dla obrotu poza działalnością, a więc tak jak u ryczałtowców.

Wszystkie inne składniki majątku firmy są objęte podatkiem dochodowym od działalności gospodarczej, nawet jeśli przed zbyciem zostały wycofane z firmy, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Operacja sprzedaży składnika majątku wykorzystywana w działalności powinna być zapisana zarówno w ewidencji środków trwałych (w kolumnie data i przyczyna wykreślenia z ewidencji), jak i w księdze przychodów. Zapisów w księdze można dokonać dwojako: albo w jednym wierszu, ujmując w nim przychód oraz koszt, albo w dwóch wierszach, w jednym opisując zdarzenie polegające na zaktualizowaniu wartości początkowej środka trwałego, a w drugim zdarzenie, którego treścią jest osiągnięcie przychodu ze sprzedaży.

PRZYKŁAD: PEŁNA AMORTYZACJA URZĄDZENIA

Podatnik kupił w styczniu 2007 r. maszynę do produkcji o wartości początkowej 32 700 zł. Jako mały podatnik skorzystał z pełnej amortyzacji już w styczniu. W grudniu 2008 r. sprzeda urządzenie, by kupić nowe. Ze sprzedaży uzyska 19 950 zł. Przychód ten jest jednocześnie dochodem do opodatkowania, ponieważ koszt (zaktualizowana wartość początkowa) wyniesie 0 z tej racji, że wartość odpisów amortyzacyjnych jest równa wartości początkowej. Podatnik musi więc opodatkować 19 950 zł.

PRZYKŁAD: AMORTYZACJA PO LIKWIDACJI FIRMY

Przedsiębiorca, który prowadził działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, kupił w grudniu 2003 r. urządzenie do produkcji o wartości początkowej 15 tys. zł. Od stycznia 2004 r. amortyzował co miesiąc według stawki rocznej 20 proc. Z końcem czerwca 2005 r. zlikwidował działalność (w 2005 roku korzystał z 19-proc. liniowego PIT). Urządzenie sprzedał w grudniu 2006 r. Przychód ze sprzedaży wyniósł 9900 zł. Podatnik musi go rozliczyć jak przychód z działalności, mimo że już jej nie prowadzi. Ustali dochód 9900 zł minus zaktualizowana wartość 10 500 zł (15 000 zł - 4,5 tys. zł; czyli 18 odpisów miesięcznych po 250 zł). Da to stratę w wysokości 600 zł. Mimo to podatnik musi wypełnić za 2006 rok PIT-36L i rozliczyć w nim tę transakcję. Zyska jednak prawo do odliczenia tej straty od dochodu z działalności, jeśli uzyska z tego tytułu dochód w latach 2007-2011.

Źródło: http://www.gazetaprawna.pl/

drukuj stronę   2007-11-23