nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Jak sprzedać mieszkanie bez podatku
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Jak sprzedać mieszkanie bez podatku

Podatnik, który chce sprzedać mieszkanie bez podatku, powinien dokonać transakcji zbycia po upływie pięciu lat, liczonych od momentu nabycia nieruchomości.

Przychodami podlegającymi podatkowi dochodowemu od osób fizycznych są m.in. przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Najprostszym sposobem na uniknięcie 19-proc. PIT jest zbycie po upływie pięciu lat od nabycia. Gdy odczekanie pięcioletniego okresu nie jest możliwe, warto sprawdzić, czy sprzedającemu nie przysługuje zwolnienie podatkowe.

PIT od dochodu

Od 1 stycznia 2007 r. zasady rozliczania transakcji związanych ze sprzedażą nieruchomości znacznie się zmieniły. Przede wszystkim zmieniła się wysokość płaconego od tego typu transakcji podatku. Od sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r. podatnicy muszą zapłacić 19-proc. PIT płacony od dochodu. Jeśli nieruchomość nabyta była do końca 2006 roku, stosowane są stare zasady opodatkowania i trzeba zapłacić 10--proc. PIT płacony od przychodu.

Obecnie podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami uzyskania przychodów, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

19-proc. podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania rocznego, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-38 zawierają specjalne rubryki na rozliczenia właśnie podatku ze sprzedaży nieruchomości. Trzeba bowiem pamiętać, że dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Ulgi podatkowe

Podatnicy, którzy muszą sprzedać mieszkanie przed upływem pięciu lat, a chcą uniknąć podatku, mogą skorzystać z nowej ulgi podatkowej, zwanej meldunkową. Została wprowadzona 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie do nieruchomości nabytych po tej dacie.

Wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim prawie,

c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Zwolnienie to ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Podatnicy, którzy kupili nieruchomości do końca 2006 roku, muszą ich sprzedaż rozliczać według starych zasad. Dotyczy to także ulg podatkowych. Do 31 grudnia 2006 r. sprzedaż nieruchomości była wolna od 10-proc. zryczałtowanego PIT, jeśli: zbycie następowało po upływie pięciu lat od momentu nabycia; sprzedawana nieruchomość pochodziła ze spadku lub darowizny; gdy podatnik pieniądze ze sprzedaży przeznaczył w ciągu dwóch lat od zbycia na inne cele mieszkaniowe.

JAK TO ZROBIĆ...

Jak zgłosić korzystanie z ulgi meldunkowej

PROBLEM:Podatnik, który przy sprzedaży nieruchomości chce skorzystać z ulgi meldunkowej, musi o tym fakcie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Czy trzeba takiego zgłoszenia dokonać w jakiejś specjalnej formie?

ROZWIĄZANIE: Rzeczywiście ulga meldunkowa przy sprzedaży nieruchomości ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Wystarczy więc napisać odręcznie pismo, że korzystamy z ulgi meldunkowej, ponieważ byliśmy zameldowani w sprzedawanym mieszkaniu przez 12 miesięcy przed datą zbycia. Na dowód tego warto do takiego pisma dołączyć zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o dacie zameldowania.

19 proc.

Podatek dochodowy

od osób fizycznych od 1 stycznia 2007 r. przy sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami.

Podstawa prawna

■  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Źródło: http://www.gazetaprawna.pl/ 

drukuj stronę   2008-01-09