nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Sprzedawany budynek jest opodatkowany razem z gruntem
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Sprzedawany budynek jest opodatkowany razem z gruntem

Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do nieruchomości nie rozdziela się sprzedaży gruntu oraz sprzedaży znajdującego się na nim budynku.

W pewnych przypadkach niektóre trwale z gruntem związane budynki lub ich części stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Takie budynki i ich części określa się mianem nieruchomości budynkowych. Taka sytuacja występuje w przypadku użytkowania wieczystego gruntu, gdy na gruncie stanowiącym własność państwową lub gminną może być wzniesiony budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika. Zatem prawo własności budynku wybudowanego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste jest ściśle związane z tym prawem, jednak oba prawa stanowią oddzielny przedmiot władania. W takiej sytuacji bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, należy liczyć odrębnie dla gruntu oraz dla wybudowanego na tym gruncie budynku.

Od 1 stycznia 2007 r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami podatek dochodowy wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość tych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

JAK TO ZROBIĆ...

Jak opodatkować sprzedaż gruntu przez małżonków

PROBLEM: W marcu 1988 r. podatnik nabył z żoną na prawach współwłasności ustawowej nieruchomość gruntową niezabudowaną. W latach 1989-1991 zabudował ją budynkami socjalno-warsztatowym i administracyjnym, które wykorzystywał w prowadzonej działalności. Nieruchomość gruntowa nie została ujęta w ewidencji środków trwałych. Wykazano tam jedynie budynki gospodarcze. Od 31 października 2006 r. podatnik nie prowadzi firmy. Czy przychód z odpłatnego zbycia przez podatników tej nieruchomości gruntowej w 2007 r. stanowi dla każdego z małżonków źródło przychodu podlegające opodatkowaniu?

ROZWIĄZANIE: Przychodami z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością składników majątku używanych aktualnie w działalności i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane, w tym z powodu jej likwidacji. Jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

W opisanej sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości będących składnikami majątku (środkami trwałymi) wykorzystywanymi na potrzeby związane z prowadzoną działalnością podatnik dokonał przed upływem terminu, o którym mowa. Przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości jest przychodem z działalności gospodarczej. Dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników majątku - środków trwałych - jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od tych środków. Dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według skali podatkowej.

 Źródło: http://podatki.gazetaprawna.pl/

drukuj stronę   2008-11-03