nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Czy od zbycia mieszkania należy zapłacić podatek dochodowy
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Czy od zbycia mieszkania należy zapłacić podatek dochodowy

Podatnik od pół roku jest zameldowany na pobyt stały w mieszkaniu, które ma zamiar sprzedać w lutym 2008 roku. W ciągu dwóch następnych lat zamierza nabyć kolejne mieszkanie. Znalazł już odpowiednią ofertę w bloku, którego budowa rozpocznie się wiosną 2008 roku. Urząd skarbowy twierdzi, że bez względu na to, kiedy sprzeda mieszkanie, powinien od zbycia zapłacić podatek. Jak podatnik powinien się rozliczyć? Czy sprzedaż mieszkania będzie dla niego korzystniejsza w lutym 2008 r., czy jeszcze w 2007 roku? Czy urząd ma rację? O odpowiedź na te pytania poprosiliśmy doradcę podatkowego Szymona Dalca oraz Izbę Skarbową w Łodzi.

 

IZBA SKARBOWA W ŁODZI ODPOWIEDZIAŁA GP

 

Jeżeli podatnik nabył mieszkanie po 1 stycznia 2007 r., to żeby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania musi udowodnić zameldowanie w lokalu na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy.

 

To, czy sprzedaż mieszkania będzie korzystniejsza w przyszłym roku, czy w obecnym, zależy od momentu, kiedy podatnik nabył mieszkanie, którego zamierza się pozbyć. W przypadku gdy nabycie lokalu miało miejsce przed 1 stycznia 2007 r., wówczas mają do niego zastosowanie stare przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem zameldowanie nie ma znaczenia. Liczy się natomiast wydatkowanie pieniędzy w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży.

 

Jeżeli natomiast mieszkanie, w którym jest zameldowany, podatnik nabył po 1 stycznia 2007 r., to dla skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania musi udowodnić zameldowanie w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. W tym przypadku bez znaczenia jest fakt wydatkowania (bądź nie) pieniędzy ze sprzedaży.

 

EKSPERT WYJAŚNIA

 

Szymon Dalc

 

doradca podatkowy, Dalc i Ochocki - Doradcy

 

Jeżeli podatnik chciałby uniknąć opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, powinien zaczekać ze zbyciem, aż upłynie okres 12 miesięcy od dnia zameldowania w mieszkaniu na pobyt stały.

 

W tym przypadku urząd ma rację. Według normy prawnej wyrażonej w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy (tj. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów), mogły być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości lub w części. Zwolnienie dotyczyło tej części kwoty, którą podatnik przeznaczył w ciągu dwóch lat (licząc od daty sprzedaży) w szczególności na zakup nieruchomości lub prawa do nieruchomości mieszkalnej przeznaczonej na własne potrzeby lub na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

 

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskanych ze zbycia nieruchomości stanowiących majątek osobisty podatnika wyrażone w treści art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak zwolnione są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, pod warunkiem że podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym powyżej na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Zwolnienie ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia.

 

Przepisy przejściowe w treści art. 7 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588) określiły, że w stosunku do przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) i praw majątkowych nabytych do końca roku 2006 stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

 

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego można wywnioskować, że podatnik nabył nieruchomość mieszkalną na początku 2007 roku, a następnie się w niej zameldował na pobyt stały. W tym przypadku nie będą miały zastosowania przepisy przejściowe, co wyklucza możliwość zwolnienia przychodów ze sprzedaży mieszkania pod warunkiem przekazania, w ciągu dwóch lat, środków uzyskanych ze sprzedaży na zakup innej nieruchomości mieszkalnej.

 

Jeżeli zatem, w tym konkretnym przypadku, podatnik chciałby uniknąć opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, powinien zaczekać ze zbyciem, aż upłynie okres 12 miesięcy od dnia zameldowania w mieszkaniu na pobyt stały.

 

Sprzedaż przed upływem tego okresu spowoduje konieczność wyliczenia dochodu, który ustala się zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszając przychód ze zbycia o udokumentowane koszty nabycia nieruchomości powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły jej wartość, a były poczynione w czasie jej posiadania. Tak wyliczoną różnicę powiększa się o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych, jeśli uprzednio zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19 proc. i dochodu tego nie łączy się z innymi źródłami. Rozliczenie z dochodu następuje w deklaracji PIT-36 na zasadach określonych w art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpłata podatku powinna nastąpić w terminie rozliczenia rocznego tzn. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

■ Art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz art. 30e ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

 

■ Art. 7 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).

 

Źródło: http://www.gazetaprawna.pl/

drukuj stronę   2007-11-15